TX.Dĩ An Bình Dương: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai

Công tác quản lý nhà nước về đất đai của TX.Dĩ An được thực hiện tốt, góp phần nâng cấp đô thị địa phương thời gian qua. Trong ảnh: Một góc đô thị TX.Dĩ An. Ảnh: PHƯƠNG AN

TX.Dĩ An Bình Dương: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai

Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn TX.Dĩ An đã đạt được một số kết quả, góp phần đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Qua đó, từng bước xây dựng và phát triển đô thị Dĩ An ngày càng văn minh, hiện đại.

  • TX Dĩ An Bình Dương Đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội

Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã được phê duyệt, TX.Dĩ An đã ban hành các thông báo về việc công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tổ chức thực hiện việc quản lý sử dụng đất trên địa bàn từng phường theo đúng quy định của Luật Đất đai bằng các hình thức niêm yết công khai tại trụ sở UBND thị xã, UBND các phường cũng như công khai trên trang thông tin điện tử của thị xã.

Công tác quản lý nhà nước về đất đai của TX.Dĩ An được thực hiện tốt, góp phần nâng cấp đô thị địa phương thời gian qua. Trong ảnh: Một góc đô thị TX.Dĩ An. Ảnh: PHƯƠNG AN
Công tác quản lý nhà nước về đất đai của TX.Dĩ An được thực hiện tốt, góp phần nâng cấp đô thị địa phương thời gian qua. Trong ảnh: Một góc đô thị TX.Dĩ An. Ảnh: PHƯƠNG AN

Theo chỉ tiêu kế hoạch sử đụng đất được duyệt năm 2017, đất nông nghiệp là 937,66 ha. Kết quả thực hiện năm 2017 diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn còn lại khoảng 1.018,12 ha cao hơn 80,46 ha so với kế hoạch được duyệt. Đối với đất phi nông nghiệp, kết quả thực hiện năm 2017 là 4.986,56 ha cao hơn 167,80 ha so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân năm 2016 thống kê là 248,27 ha đất chưa sử dụng về đúng mục đích được giao. Ngoài ra, tổng diện tích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân năm 2017 là 25,60 ha. Bước sang năm 2018, trên cơ sở những phần việc đã làm được nêu trên, TX.Dĩ An tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch sử dụng đất.

Một công tác khác rất quan trọng là việc thu hồi đất trên địa bàn. Căn cứ Luật Đất đai năm 2013, hàng năm UBND TX.Dĩ An lập danh mục các công trình thu hồi đất trình thông qua HĐND tỉnh. Qua các năm từ 2015-2017, thị xã đã triển khai và thực hiện 50 công trình thu hồi đất được HĐND tỉnh thông qua. Đến nay, đã có 7 công trình đã thực hiện xong, 19 công trình đang thực hiện. Đáng chú ý, qua rà soát, TX.Dĩ An đã loại 16 công trình không thực hiện điều chỉnh ra khỏi kế hoạch sử dụng đất với diện tích 22,83 ha. Đến nay, TX.Dĩ An Bình Dương không có công trình sử dụng đất lúa và có 4 công trình sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh, công trình thuộc thẩm quyền của Thủ tướng. Trong công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, kết quả chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân có tổng số lượng hồ sơ là 4.430, diện tích là 68,27 ha, mục đích sử dụng đất là đất ở, đất kinh doanh, đất phi nông nghiệp…

Trung tâm thị xã Dĩ An Bình Dương
Trung tâm thị xã Dĩ An Bình Dương
  • TX Dĩ An Bình Dương Thực hiện nhiều giải pháp

Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND TX.Dĩ An, cho biết thời gian qua, công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân được bảo đảm đúng quy trình quy định và đã giúp hạn chế được tình trạng vi phạm sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân cũng như từng bước xóa bỏ được tình trạng quy hoạch treo, gây bức xúc trong dư luận xã hội, tác động tiêu cực đến quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Kế hoạch sử đụng đất hàng năm đã được TX.Dĩ An lồng ghép các chỉ tiêu kế hoạch và các công trình dự án sử dụng đất cấp phường, góp phần làm giảm tải khối lượng về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp cho các cơ quan quản lý nhà nước (loại bỏ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp phường ra khỏi hệ thống quy hoạch, kế hoạch), đồng thời tiết kiệm được nguồn ngân sách khá lớn cho Nhà nước.

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được TX.Dĩ An bảo đảm hầu hết nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất (có đơn đăng ký hoặc không đăng ký) sang các hộ gia đình, cá nhân trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất, nhìn chung diện tích đất được thu hồi đã đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của địa phương, các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từng bước được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế thị trường, bảo đảm tốt hơn quyền lợi hợp pháp của người bị thu hồi đất.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hiện nay TX.Dĩ An vẫn còn gặp một số khó khăn vướng mắc, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước. Ông Nguyễn Thanh Phong cho biết, để công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thị xã ngày càng hiệu quả, chặt chẽ, đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn hiện nay, UBND TX.Dĩ An đã kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh cần có các quy định rõ ràng, cụ thể để khi tiến hành lập các quy hoạch có sự đồng bộ, tránh chồng chéo và thống nhất từ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đến các quy hoạch chuyên ngành. Các dự án nằm trong kỳ quy hoạch đã được công bố nhưng chưa triển khai, chưa đưa vào kế hoạch sử dụng đất, UBND thị xã kiến nghị cho phép người dân được chuyển mục đích sử dụng đất trong hạn mức để xây dựng nhà ở. Đối với các dự án chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính, kiến nghị xem xét cho chủ đầu tư được thực hiện nghĩa vụ tài chính nộp tiền sử dụng đất trong giai đoạn theo vị trí đã đầu tư hạ tầng và bố trí đất ở cho các hộ dân thuộc diện tái định cư và các trường hợp đã nhận chuyển nhượng.

Xem thêm tin:

  1. Bán nhà dĩ an bình dương
  2. Bán nhà đông hòa dĩ an chính chủ

Bất động sản bình dương – PHƯƠNG LÊ – Báo bình dương

Xem video bán nhà dĩ an giá rẻ:

Tin liên quan