Tỉnh Bình Dương Giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2019

tỉnh Bình Dương

Tỉnh Bình Dương Giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2019 UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2019. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019. ​Theo đó, giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm […]