BTV Bình Dương – Hiệu quả từ cải cách hành chính ở Bàu Bàng

Hiệu quả từ cải cách hành chính ở Bàu Bàng

BTV Bình Dương – Hiệu quả từ cải cách hành chính ở Bàu Bàng, nhằm tạo mọi điều kiện tốt nhất trong giải quyết các quyền lợi cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp, thời gian qua, huyện Bàu Bàng